Agri Sambath Khmer

Photos at Agri-Sambath Greenhouse